Politique de confidentialité

1. INLEIDING

Pierre Verschuere BVBA met maatschappelijke zetel Overleiestraat 3, 8530 Harelbeke en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0407.926.867 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van a.a. onze klanten, cursisten , diverse organisaties, diensten, andere zakenrelaties en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiele informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens warden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens en/of het aangaan van een zakenrelatie met de firma Verschuere Pierre BVBA verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2. TOEPASSINGSGEBIED
Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ans warden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren, in hoofdzaak handel in bouwmaterialen.

3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN
Pierre Verschuere BVBA, met maatschappelijke zetel te Overleiestraat 3, 8530 Harelbeke en met ondernemingsnummer 0407.926.867, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming {"GDPR") vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. PERSOONSGEGEVENS
Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon-en gsm-nummer) en vennootschapsvorm. Op onze website worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit kan gebeuren via de elektronische formulieren die u zelf op onze website invult. Wanneer u op onze website surft, registreren wij automatisch informatie over de verbinding die u maakt met onze website. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop de website bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de pagina's die u bekijkt. Op onze website worden cookies gebruikt in het kader van Google Analytics. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer u de website raadpleegt. De cookies van de site bevatten geen gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden ge"identificeerd. De gegevens worden enkel gebruikt voor statistische doeleinden en voor het verbeteren van de internetpagina's. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden, noch voor commerciele noch voor niet-commerciele doeleinden. Indien u geen cookies wenst te aanvaarden kan u deze via uw browser weigeren.

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

5.1 Klantgegevens
In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits¬en contactgegevens ( o.m. bankgegevens, statuten, mandaten en handtekeningsbevoegdheid) van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciele informatie, De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

5.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers
Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens (o.m. bankgegevens, statuten, mandaten en handtekeningsbevoegdheid) van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciele informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken en kan met eenvoudige mail verzocht worden, u als klant of leverancier, uitgeschreven te worden uit onze nieuwsbrief.

5.3 Gegevens van personeel
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie.

5.4 Andere gegevens
Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6.DUUR VAN DE VERWERKING
De persoonsgegevens warden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van minimum twaalf jaar na de beeindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen warden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving !anger moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

7.RECHTEN
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:
-Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze warden aangewend.
-Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
-Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en ender de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ans gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
-Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
-Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk
zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
-Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
-Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot Pierre Verschuere BVBA . De contactpersoon hiervoor is: mijnheer Jean Pierre Verschuere (Tel +32 (0)56 71 21 45 - Fax +32 (0)56 71 11 05 - Mail info@pverschuere.be of per post naar Overleiestraat 3 - 8530 Harelbeke).

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax.: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. DOORGIFTE AAN DERDEN
Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).

Het is mogelijk dat een of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (''EER''). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wii zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of geliikaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Pierre Verschuere BVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. TOEGANG DOOR DERDEN
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

11. NOG VRAGEN?
Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met mijnheer Pierre Verschuere op, hetzij per (Tel +32 (0)56 71 21 45 - Fax +32 (0)56 71 11 05 - Mail info@pverschuere.be of per post naar Overleiestraat 3 - 8530 Harelbeke).

Politique de cookie


Ce site web utilise des cookies.

Un cookie, c’est quoi ?

Un cookie est un petit fichier composé de lettres et de chiffres qui sont envoyés vers votre ordinateur quand vous consultez un site web. Le cookie contient un code unique permettant au site web de reconnaitre un utilisateur sur base de l’appareil utilisé. Lors de la prochaine visite sur le site web, sur base des cookies, celui-ci retiendra vos préférences (par exemple la langue, les entreprises favorites, les dernières recherches…). Les cookies s’assurent que l’interaction entre l’utilisateur et le site web se déroule le plus facilement et le plus rapidement possible. Grâce à l’usage de cookies, le contenu de la publicité sur un site web est plus adapté à l’utilisateur puisque cela peut être ajusté selon des préférences personnelles.

Quels cookies sont utilisés et à quoi servent-ils ?

“Cookies essentiels”

Les cookies essentiels sont nécessaires pour pouvoir utiliser les fonctions du site web correctement. Sans ces cookies essentiels, le site web ne fonctionnera pas bien.

“Cookies Marketing”

Les cookies Marketing sont des cookies tiers utilisés pour suivre les utilisateurs quand ils visitent différents sites web. Leur but est d’afficher des pubs adaptées à l’utilisateur individuel. Ces publicités ont plus de valeur pour les publicitaires.

“Cookies fonctionnels”

Les cookies fonctionnels sont utilisés pour retenir sur le site web les informations de l’utilisateur comme par exemple la langue.

“Cookies analytiques”

Les cookies analytiques nous aident à comprendre comment les utilisateurs se comportent avec notre site web, repérer les fautes et proposer des analyses globales plus performantes.

Aperçu des cookies

Cookies essentiels

XSRF-TOKEN

But : utilisé pour des raisons de sécurité

Durée : Session

hs

But : utilisé pour des raisons de sécurité

Durée : Session

svSession

But : utilisé dans le cadre de la connexion de l’utilisateur

Durée : 2 ans

SSR-caching

But : utilisé pour indiquer à partir de quel système s’affiche le site web

Durée : 1 minute

_wixCIDX

But : utilisé pour contrôler et débugger le système

Durée : 3 mois

_wix_browser_sess

But : utilisé pour contrôler et débugger le système

Durée : Session

Consent-policy

But : utilisé pour les paramètres du banner de cookies

Durée : 12 mois

smSession

But : utilisé pour identifier les membres connectés au site

Durée : Session

TS*

But : utilisé pour des raisons d’antifraude et de sécurité

Durée : Session

bSession

But : utilisé pour la mesure d’efficacité du système

Durée : 30 minutes

Fedops.logger.sessionId

But : utilisé pour la mesure de la stabilité et de l’efficacité

Durée : 12 mois

Cookies marketing

fbp

But : utilisé pour mesurer l’efficacité des publicités et donner un aperçu de l’utilisation du site web par l’utilisateur

Durée : 180 jours

Cookies fonctionnels

wixLanguage

But : utilisé pour stocker la langue de l’utilisateur pour les sites multilingues

Durée : 12 mois

Cookies analytiques

ga

But : enregistre un ID unique utilisé pour générer des données statistiques sur l’utilisation du site web par l’utilisateur

Durée : 2 ans

gid

But : enregistre un ID unique utilisé pour générer des données statistiques sur l’utilisation du site web par l’utilisateur

Durée : 24 heures

gat

But : utilisé par Google Analytics pour voir la vitesse de recherche

Durée : 10 minutes

hjid

But : enregistre un ID unique utilisé pour générer des données statistiques sur l’utilisation du site web par l’utilisateur

Durée : 1 an

utma

But : utilisé pour générer des données statistiques quand la 1ère et la dernière visite d’un visiteur a lieu

Durée : 2 ans

utmz

But : utilisé pour préciser la source ou la campagne ayant mené l’utilisateur vers le site

Durée : 6 mois

Gestion des cookies

Gestion des cookies via le navigateur :

Si vous désirez éviter que certains cookies soient installés sur votre ordinateur, vous pouvez le préciser via les paramètres de confidentialité de votre navigateur. Supprimer les cookies est aussi possible à cet endroit-là.

Gestion des cookies via le site et la bannière d’informations des cookies :

En tant qu’utilisateur, vous pouvez indiquer vous-même si vous voulez accepter uniquement les cookies essentiels ou d’autres cookies également (comme les cookies marketing…). Vous pouvez le faire en cliquant sur l’un des 2 boutons ci-dessous sur le site dans la bannière des cookies :

« Accepter tout » : si vous cochez ce bouton en tant qu’utilisateur, vous donnez la permission pour activer tant les cookies essentiels que tous les autres durant votre visite sur le site.

« Détails » : si vous cochez ce bouton en tant qu’utilisateur, vous voyez un aperçu de tous les types de cookies que nous plaçons. Ensuite, vous pouvez (dé)sélectionner par catégorie quels cookies vous n’acceptez pas. Les cookies essentiels qui sont nécessaires pour pouvoir utiliser le site durant votre visite, sont automatiquement prévus. Vous pouvez ensuite confirmer votre choix via le bouton « enregistrer ».